Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã kiểm toán

02

Báo cáo tài chính năm 2023 riêng đã kiểm toán

03

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 riêng

05

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 riêng

06

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất

07

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023

08

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

09

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2023

10

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 riêng

12

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

14

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

15

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

17

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

19

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

20

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

21

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

22

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

23

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

25

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

26

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

27

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

28

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

30

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

32

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

33

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

34

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

35

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

36

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

39

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

40

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

41

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

42

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

44

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

45

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

46

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

47

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

48

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

49

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

50

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

51

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

52

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

54

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

55

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

56

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

57

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

58

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

59

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

60

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

61

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

62

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

63

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

68

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

69

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

70

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

71

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

72

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

73

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

74

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

75

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

76

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

77

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

78

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

80

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

81

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

82

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

83

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

84

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

85

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

86

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

87

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

88

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

89

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

90

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

91

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

92

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

93

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

94

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

95

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

96

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

97

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

98

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

99

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

100

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

101

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

102

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

103

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

104

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

105

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

106

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

107

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

108

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

109

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

110

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

111

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

112

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

113

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

114

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

115

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

116

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

117

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

118

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

119

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

120

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

121

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

122

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

123

Báo cáo tài chính năm 2011

124

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

125

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

126

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

127

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

128

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

129

Báo cáo tài chính năm 2010

130

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

131

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

132

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

133

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

134

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

135

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

136

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

137

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG