Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

02

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

03

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

05

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

06

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

07

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

08

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

09

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

11

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

12

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

13

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

14

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

15

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

16

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

18

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

19

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

20

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

22

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

23

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

24

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

25

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

26

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

27

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

28

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

30

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

34

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

35

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

36

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

37

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

38

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

39

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

40

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

41

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

43

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

44

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

45

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

46

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

47

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

48

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

49

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

50

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

51

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

52

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

53

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

54

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

55

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

56

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

57

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

58

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

59

Báo cáo tài chính năm 2011

60

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

61

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

62

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

63

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

64

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

65

Báo cáo tài chính năm 2010

66

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

67

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

70

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

71

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

73

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG