Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

02

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

03

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

04

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

05

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

06

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

07

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

08

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

09

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

11

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

13

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

14

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

15

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

16

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

18

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

19

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

20

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

21

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

22

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

24

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

25

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

26

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

27

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

28

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

29

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

30

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

31

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

32

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

33

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

34

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

37

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

39

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

40

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

42

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

43

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

44

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

46

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

48

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

49

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

50

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

51

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

52

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

54

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

55

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

56

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

57

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

58

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

60

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

61

Báo cáo tài chính năm 2011

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

64

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

66

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

67

Báo cáo tài chính năm 2010

68

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

69

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

70

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

71

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

72

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

73

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

75

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG