Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

02

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

03

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

04

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

05

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

06

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

07

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

09

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

10

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

11

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

12

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

13

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

14

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

15

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

16

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

17

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

18

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

19

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

20

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

22

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

23

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

24

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

25

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

26

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

27

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

28

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

29

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

30

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

32

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

34

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

35

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

36

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

37

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

38

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

39

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

40

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

41

Báo cáo tài chính năm 2011

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

43

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

44

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

45

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

46

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

47

Báo cáo tài chính năm 2010

48

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

49

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

52

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

53

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

55

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG