Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

02

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

03

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

04

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

05

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

06

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

07

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

08

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

09

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

10

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

11

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

12

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

14

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

18

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

19

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

21

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

22

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

23

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

24

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

25

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

26

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

28

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

29

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

30

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

31

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

34

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

35

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

36

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

37

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

38

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

39

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

40

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

41

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

42

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

43

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

44

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

45

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

46

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

47

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

48

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

52

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

53

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

54

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

55

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

56

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

57

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

58

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

59

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

60

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

61

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

62

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

63

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

64

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

65

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

66

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

67

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

70

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

71

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

72

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

73

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

75

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

76

Báo cáo tài chính năm 2011

77

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

78

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

79

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

80

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

81

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

82

Báo cáo tài chính năm 2010

83

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

84

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

86

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

87

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

88

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

89

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

90

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG