Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

03

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

05

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

06

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

07

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

08

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

09

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

10

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

11

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

14

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

15

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

17

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

19

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

20

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

21

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

22

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

23

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

24

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

25

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

26

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

27

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

28

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

30

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

31

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

33

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

34

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

35

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

36

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

37

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

38

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

39

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

40

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

41

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

42

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

43

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

44

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

45

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

46

Báo cáo tài chính năm 2011

47

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

48

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

49

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

52

Báo cáo tài chính năm 2010

53

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

54

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

55

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

56

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

60

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG