Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

03

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

05

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

06

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

07

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

10

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

12

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

13

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

15

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

19

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

20

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

21

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

22

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

23

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

25

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

26

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

27

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

28

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

29

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

30

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

32

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

33

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

34

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

36

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

39

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

40

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

41

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

44

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

46

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

47

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

48

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

49

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

51

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

52

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

53

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

54

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

55

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

56

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

59

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

61

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

62

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

63

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

64

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

65

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

66

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

67

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

70

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

71

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

72

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

73

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

75

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

76

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

77

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

78

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

79

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

80

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

81

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

82

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

83

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

84

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

85

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

86

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

87

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

88

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

89

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

90

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

91

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

92

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

93

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

94

Báo cáo tài chính năm 2011

95

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

96

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

97

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

98

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

99

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

100

Báo cáo tài chính năm 2010

101

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

102

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

103

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

104

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

105

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

106

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

107

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

108

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG