Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

02

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

03

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

04

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

05

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

06

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

07

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

10

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

12

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

13

Báo cáo tài chính quý năm 2021 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

15

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

17

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

19

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

20

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

21

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

22

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

23

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

24

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

25

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

26

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

27

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

28

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

30

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

32

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

33

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

34

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

35

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

36

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

39

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

40

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

41

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

42

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

43

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

44

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

45

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

46

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

47

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

48

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

51

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

52

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

53

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

54

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

55

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

56

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

59

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

60

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

61

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

62

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

63

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

66

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

68

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

69

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

70

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

71

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

72

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

73

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

75

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

76

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

77

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

78

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

79

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

80

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

81

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

82

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

83

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

84

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

85

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

86

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

87

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

88

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

89

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

90

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

91

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

92

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

93

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

94

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

95

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

96

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

97

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

98

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

99

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

100

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

101

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

102

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

103

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

104

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

105

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

106

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

107

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

108

Báo cáo tài chính năm 2011

109

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

110

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

111

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

112

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

113

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

114

Báo cáo tài chính năm 2010

115

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

116

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

117

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

118

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

119

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

120

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

121

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

122

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG