Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

02

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

03

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

04

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

05

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

06

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

08

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

09

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

11

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

12

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

15

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

16

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

17

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

18

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

19

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

21

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

22

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

23

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

24

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

25

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

26

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

28

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

29

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

30

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

31

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

34

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

35

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

36

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

37

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

39

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

40

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

41

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

42

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

43

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

44

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

45

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

48

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

49

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

50

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

51

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

52

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

53

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

54

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

55

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

56

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

57

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

58

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

59

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

60

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

61

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

62

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

63

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

66

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

67

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

68

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

69

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

70

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

71

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

72

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

73

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

74

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

75

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

76

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

77

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

78

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

79

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

80

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

81

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

82

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

83

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

84

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

85

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

86

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

87

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

88

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

89

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

90

Báo cáo tài chính năm 2011

91

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

92

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

93

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

94

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

95

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

96

Báo cáo tài chính năm 2010

97

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

98

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

99

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

100

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

101

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

102

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

103

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

104

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG