Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

03

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

05

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

06

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

08

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

09

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

12

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

13

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

14

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

15

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

16

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

18

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

19

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

20

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

21

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

22

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

23

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

25

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

26

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

28

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

29

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

30

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

32

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

33

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

34

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

35

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

37

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

39

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

40

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

41

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

42

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

44

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

45

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

46

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

47

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

48

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

49

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

50

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

51

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

52

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

55

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

56

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

58

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

59

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

61

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

62

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

63

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

64

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

65

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

66

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

67

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

68

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

69

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

70

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

71

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

72

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

73

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

74

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

75

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

76

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

77

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

78

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

80

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

81

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

82

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

83

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

84

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

86

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

87

Báo cáo tài chính năm 2011

88

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

89

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

90

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

91

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

92

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

93

Báo cáo tài chính năm 2010

94

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

95

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

96

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

97

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

98

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

99

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

100

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

101

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG