Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

02

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

03

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

05

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

06

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

07

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

08

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

09

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

11

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

12

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

13

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

14

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

15

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

19

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

22

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

23

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

25

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

26

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

27

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

28

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

30

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

32

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

33

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

34

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

35

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

39

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

40

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

41

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

42

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

43

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

44

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

45

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

48

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

49

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

50

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

51

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

52

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

55

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

56

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

59

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

61

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

62

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

63

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

64

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

65

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

68

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

70

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

71

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

73

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

74

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

75

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

76

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

77

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

78

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

79

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

80

Báo cáo tài chính năm 2011

81

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

82

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

83

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

84

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

85

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

86

Báo cáo tài chính năm 2010

87

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

88

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

89

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

90

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

91

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

92

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

93

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

94

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG