Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

03

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

04

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

05

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

06

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

10

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

11

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

12

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

14

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

16

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

18

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

19

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

20

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

21

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

22

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

23

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

24

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

25

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

26

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

27

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

28

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

29

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

30

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

31

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

32

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

33

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

34

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

35

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

36

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

39

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

40

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

41

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

42

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

43

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

44

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

45

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

46

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

47

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

48

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

50

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

51

Báo cáo tài chính năm 2011

52

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

53

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

54

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

55

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

56

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

57

Báo cáo tài chính năm 2010

58

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

59

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

61

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG