Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

02

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

03

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

04

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

05

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

06

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

07

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

08

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

09

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

10

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

11

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

12

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

13

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

14

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

16

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

18

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

19

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

20

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

21

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

22

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

23

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

24

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

25

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

26

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

27

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

28

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

29

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

30

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

31

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

32

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

33

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

34

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

37

Báo cáo tài chính năm 2011

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

39

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

40

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

42

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

43

Báo cáo tài chính năm 2010

44

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

47

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

48

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

49

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG