Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

02

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

03

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

04

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

05

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

06

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

07

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

09

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

10

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

11

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

14

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

15

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

16

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

18

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

19

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

20

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

21

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

22

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

23

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

25

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

26

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

27

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

28

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

29

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

30

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

31

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

32

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

33

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

34

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

37

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

39

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

40

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

42

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

43

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

44

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

45

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

46

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

47

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

48

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

49

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

50

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

51

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

52

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

53

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

55

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

56

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

59

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

61

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

62

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

63

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

64

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

65

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

68

Báo cáo tài chính năm 2011

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

70

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

71

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

73

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

74

Báo cáo tài chính năm 2010

75

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

76

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

77

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

78

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

79

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

80

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

81

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

82

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG